Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
181 anuncis
Exposició pública del del Modificat del Projectee bàsic i d'execució de la reforma de la planta segona de l'IEI. Fase VI
03/12/2020 09:43 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del del Modificat del Projectee bàsic i d'execució de la reforma de la planta segona de l'IEI. Fase VI, pel termini de trenta (30) dies hàbils, d’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb la finalitat que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Termini d'exposició: 19 de gener de 2021

Aprovació inicial de les Bases Reguladores del Pla Extraordinari d'Inversions Locals, 2017-2018.
03/12/2020 08:22 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases del PEIL, 2017-2018, aprovades inicialment al Ple de la Diputació de 19 de maig 2017 i publicades al BOP de Lleida núm. 131 de 7/07/2017. Aprovada modificació de l'article 24: termini d'execució i justificació, al Ple de la Diputació de 21 de juny de 2018 i publicat al BOP de Lleida núm. 160 de 17/08/18. Aprovada modificació de l'article 28: Lliurament de bestretes, al Ple de la Diputació de 24 d'abril de 2020 i publicades al BOP de Lleida núm. 122 de 26 de juny de 2020. La modificació afecta als articles 24 ( Terminis d'execució i justificació ) i 31 ( Disposició de romanents).

Termini d'exposició: 5 de gener de 2021

Edicte d'informació pública de l'Aprovació del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de transport i menajdor no obligatori del curs 2018-2019
30/11/2020 08:38 - Registre de publicació

Informació pública d’aprovació del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de transport i menjador no obligatori del curs 2018-2019, per concedir audiència als interessats durant el termini de 10 dies hàbils a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, d’acord amb el que disposa l’article 32.3 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Termini d'exposició: 15 de desembre de 2020

Anunci convocatòria entrevista corresponent a la fase de concurs de tres coordinadors-gestors d'operacions FEDER (Núm. de la convocatòria 20/01)
26/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva

Termini d'exposició: 1 de desembre de 2020

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d´educador/a (C1) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)
25/11/2020 09:59 - Registre de publicació

Substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d'educador/a (C1) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03).

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
25/11/2020 09:58 - Registre de publicació

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 10, i crèdits extraordinaris número 9,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
16/11/2020 00:00 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 10, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 7 de desembre de 2020

Anunci Relació definitiva d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida i convocatòria a la prova de la Fase d'oposició (Borsa núm. 20/06)
13/11/2020 14:15 - Registre de publicació

Anunci de la relació definitiva d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida i de la convocatòria a la prova de la fase d'oposició (Borsa núm. 20/06)

Termini d'exposició: 16 de desembre de 2020

Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va(C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (Borsa núm. 20/01)
06/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d'administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (Borsa núm. 20/01), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020. Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial.

Termini d'exposició: 20 de novembre de 2020

Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04)
06/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020. Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial

Termini d'exposició: 20 de novembre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica