Esteu aquí: Inici → Ajuda
Imprimir còpia autèntica

AJUDA DE LA SEU

Què és la seu electrònica?
A qui va adreçada la seu electrònica?
Què es pot fer a la seu electrònica?
Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la seu que de forma presencial?
És segur utilitzar els serveis de la seu?
Quan puc utilitzar la seu electrònica?
Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Què és la còpia autèntica de la seu electrònica?
Què és el registre de publicació a la seu electrònica?
Recomanacions de seguretat
No trobo el que busco, necessito ajuda

 

AJUDA DE CERTIFICATS

Què és un certificat digital?
Per a què serveix un certificat digital?
Quina validesa legal té una signatura digital?
Quins certificats digitals s'admeten a la Seu de la Diputació de Lleida?
Com podeu obtenir un certificat digital?
Què es necessita per utilitzar un certificat digital?
Puc utilitzar diversos certificats?
Què és la signatura electrònica?
Quina és la diferència entre signatura avançada i signatura reconeguda?
Com es comprova la validesa d'una signatura digital?

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

En quin lloc de l'ordinador puc trobar els certificats instal·lats?
Què cal fer si no podeu accedir amb certificat?

 

GLOSSARI

 

 

 

 

Ajuda DE LA SEU

Què és la seu electrònica?

La seu electrònica és un portal web a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica.

Aquesta seu electrònica és titularitat de la Diputació de Lleida, qui garateix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la seu. Concretament:

 • Tota la informació rellevant referent a normativa, documents públics, diaris oficials, convocatòries d'ofertes de feina, perfil del contractant, actes i edictes, etc de la Diputació de Lleida.
 • Els tràmits i gestions que es poden fer amb la Diputació de Lleida a través d'internet, sense haver de desplaçar-se fins als Serveis Centrals. Els tràmits en línia faciliten la relació entre la ciutadania i la Diputació de Lleida, tot apropant l'administració a les persones. 
A qui va adreçada la seu electrònica?

A tots els ciutadans que optin per interactuar amb la Diputació de Lleida a través d'Internet.

Què es pot fer a la seu electrònica?

Es pot presentar documentació per registre electrònic, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques, verificar documents rebuts per via presencial o telemàtica i fer gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial.

Addicionalment, es pot consultar informació referent a normativa, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la seu?

La comunicació entre vós i la seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, evitant qualsevol accés o modificació no autoritzada i, una vegada guardada als nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris i apliquem les mesures de seguretat pertinents per protegir-los, en compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial Decret 3/2010) i, en cas de dades de caràcter personal, la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Addicionalment, la identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat digital de dispositiu segur que garanteix la titularitat de la Seu per part de la Diputació de Lleida. Podeu trobar més informació a l'apartat "Sistema de verificació del certificat de la Seu electrònica".

Quan puc utilitzar la seu electrònica?

Podeu accedir a la seu electrònica per realitzar tràmits i consultar informació 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, des de qualsevol lloc utilitzant un dispositu amb connexió a internet. 

Tingueu en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. Podeu consultar la relació de dies inhàbils en aquest enllaç. Podeu consultar la data i hora oficials de la seu electrònica en aquest enllaç.

Addicionalment, tingueu en compte que la Seu electrònica pot trobar-se temporalment fora de servei degut a operacions de manteniment o altres. Podeu consultar les interrupcions previstes de la Seu en aquest enllaç.

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit, serà la data i hora oficial de la seu la que tindrà validesa legal i no la del dispositiu des del qual es realitzi. Podeu consultar la data i hora oficials de la Seu electrònica en aquest enllaç.

A aquests efectes, es tindrà en compte la data i hora de finalització del tràmit, quan el ciutadà confirmi la sol·licitud i/o documents i rebi el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el dia d'avui. Si comenceu a emplenar la vostra sol·licitud avui a les 23:50 hores, però acabeu a les 00:10 hores de demà, estareu fora de termini.

A més, tingueu en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Què és la còpia autèntica de la seu electrònica?

La còpia autèntica de la seu electrònica permet extreure una còpia certificada del contingut visualitzat a la seu en el moment d'utilitzar l'opció "Imprimir còpia autèntica".

En aquest context, el concepte de còpia autèntica es refereix a un document electrònic, signat digitalment i completat amb un segell de temps, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el contingut original que apareixia a la Seu electrònica en el moment que es generada.

La còpia electrònica autèntica està regulada per l'article 27.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la normativa que la desenvolupa.

Què és el registre de publicació a la seu electrònica?

El registre de publicació a la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació amb la publicació i disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la seu i permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts de la Seu, el temps que ha estat disponible i que, durant aquest temps, el contingut publicat no ha variat.

Un dels requeriments de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custòdia de les mateixes, ja que cada evidència electrònica inclou dades de la immediatament anterior, i és signada digitalment amb un segell de temps, garantint així que qualsevol modificació fraudulenta pugui ser detectada respecte al contingut i moment de generació de la evidència. D’aquesta manera existeixen garanties que les evidències no poden ser manipulades i, per tant, poden ser presentades davant d'un tribunal com a proves fefaents i verídiques.

Podeu accedir al registre de publicació a la seu electrònica mitjançant aquest enllaç.

Recomanacions de seguretat
 • Accediu a la seu electrònica de la Diputació de Lleida escrivint la seva adreça al navegador web o enllaçant-la des d'un altre web fiable. No hi accediu des d'enllaços que trobeu a correus electrònics o a altres webs.
 • Mantingueu sempre actualitzat el vostre sistema operatiu, antivirus i navegador web.
 • Mai us demanarem per correu electrònic o telèfon ni el vostre certificat digital ni el codi PIN. Malfieu-vos si algú us el demana.
 • No introduïu el codi PIN del vostre certificat si hi ha algú a prop que pugui distingir el que teclegeu.
 • Mai deseu el codi PIN del vostre certificat si us trobeu en un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqueu correctament el navegador si utilitzeu ordinadors de llocs públics o als quals hi tinguin accés terceres persones.
 • Escolliu un codi PIN difícil d'encertar per reforçar la seva seguretat. No utilitzeu dades fàcilment deduïbles com la data de naixement o que porteu anotades a algun lloc.
No trobo el que busco, necessito ajuda.

A la part superior dreta de la pantalla trobareu un cercador que us facilitarà l'accés als continguts de la seu electrònica mitjançant la introducció d'un text lliure. També podeu consultar el mapa de la seu.

Si, tot i això, no trobeu el que busqueu o teniu algun dubte, contacteu amb la Diputació de Lleida a través dels canals que aquesta us posa a la vostra disposició, tant per mitjans telemàtics com presencials o telefònicament segons pot consultar-se en aquest enllaç.

 

AJUDA DE CERTIFICATS

Què és un certificat digital?

Segons la Llei 59/2003, de signatura electrònica, un certificat digital és un document electrònic signat digitalment per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) amb un signant, confirmant així la seva identitat en el món electrònic. Per tant, permet identificar electrònicament una persona a Internet i a aquesta emetre signatures electròniques amb plena validesa jurídica.

Es tracta d'un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar de múltiples formes com, per exemple, al navegador del propi ordinador, en una memòria USB o bé en un xip integrat en una targeta, com és el cas del DNI electrònic.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació, és a dir, una entitat de confiança que s'encarrega de verificar les identitats certificades com, per exemple, l'Autoritat Catalana de Certificació (CATCert).

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital ofereix tres funcionalitats principals:

 • Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o tràmit a través d'algun programari web.
 • Signar electrònicament documents (en forma digital), de forma segura i amb plena validesa jurídica.
 • Xifrar documents per assegurar la confidencialitat de les dades intercanviades entre dues parts. El xifrat és el procés que s'aplica a unes dades per tal de fer-les incomprensibles per tercers que hi accedeixin de forma no autoritzada.

Addicionalment, facilita l'accés a serveis telemàtics d'una forma més directa, ja que no és necessari recordar múltiples usuaris i contrasenyes, sinó només el PIN del certificat digital.

Quina validesa legal té una signatura digital?

Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper".

Quins certificats digitals s'admeten a la Seu de la Diputació de Lleida?

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb la Diputació de Lleida podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a  http://www.dnielectronico.es/.

Així mateix, poden utilitzar qualsevol certificat emès per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CATCert), segons es publica a: http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp

Com podeu obtenir un certificat digital?

A Catalunya, el principal proveïdor de certificats digitals és l’Agència Catalana de Certificació, CATCert. A través del seu web http://www.idcat.cat/, podeu iniciar el tràmit per obtenir gratuïtament un certificat digital. El procés consta d'uns passos molt senzills:

 • Sol·licitar el certificat a través d’Internet.
 • Validar-lo en qualsevol Entitat de Registre Validadora, on es comprovarà la veracitat de les dades.
 • Descarregar-lo i instal·lar-lo a l’ordinador.
 • Fer-ne una còpia de seguretat en un suport alternatiu com podria ser una memòria USB.

Quan obteniu el certificat idCAT, se us lliurarà gratuïtament el certificat. El seu principal avantatge és la seva portabilitat, ja que el certificat es pot utilitzar en qualsevol ordinador.

Per altra banda, els nous DNI ja incorporen certificats electrònics. En aquest cas, per utilitzar-los, necessitareu de forma indispensable un lector de targetes. Podeu trobar més informació al web oficial del DNI electrònic.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre també ofereix un certificat digital àmpliament reconegut. A través del seu web podreu iniciar el tràmit per sol·licitar-lo.

Què es necessita per utilitzar un certificat digital?

Per utilitzar un certificat necessiteu:

 1. Disposar d'un certificat digital reconegut admès a la seu electrònica de la Diputació de Lleida..
 2. Tenir un dispositiu USB, en el cas de certificats digitals basats en programari, o un lector de targetes xip compatible amb el certificat, en el cas de certificats digitals basats en targetes intel·ligents o "smart cards".
 3. Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu USB o lector de targetes.
Puc utilitzar diversos certificats?

Podeu tenir més d'un certificat en el vostre ordinador i ,en el moment d'utilitzar-lo, se us preguntarà quin d'ells voleu utilitzar.

Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és un conjunt de dades que permeten identificar el signatari, com si de la signatura manuscrita es tractés. Serveix per signar electrònicament un document a partir de les dades contingudes en un certificat digital.

La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica la identitat de l'autor i que n'aprova el contingut. D'aquesta manera, sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la seva signatura.

Per a poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà.

El funcionament de la signatura electrònica està basat en una clau pública i una clau privada. Tant l'emissor com el receptor tenen un parell de claus, una es fa servir per xifrar i l'altra per desxifrar. Una de les claus es manté en secret (clau privada) i l'altra es posa a disposició del públic (clau pública). En concret, el procediment de signatura electrònica consisteix en:

 1. L'emissor obté un resum del missatge a signar amb una funció anomenada "hash" (resum criptogràfic). El resum criptogràfic és una operació que es realitza sobre un conjunt de dades, de manera que el resultat obtingut és una altre conjunt de dades de mida fixa, independentment de la mida original. Té la propietat d'estar associat unívocament a les dades inicials, és a dir, és impossible trobar dos missatges difirents que generin el mateix resultat en aplicar la funció "hash".
 2. L'emissor xifra el resum del missatge amb la clau privada. Aquesta és la signatura electrònica que s'afegeix al missatge original i està vinculat inequívocament amb l'emissor o signatari.
 3. El receptor, en rebre el missatge, obté de nou el seu resum mitjançant la funció "hash". A més, desxifra la signatura utilitzant la clau pública de l'emissor, obtenint el resum que l'emissor va calcular.
 4. Si ambdós coincideixen, la signatura és vàlida, per la qual cosa, compleix els criteris vistos d'autenticitat i integritat, a més del de no repudi, ja que l'emissor no pot negar haver enviat el missatge que porta la seva signaura.

Existeix la signatura electrònica avançada i reconeguda. Podeu consultar la diferència entre ambdues a l'apartat de l'Ajuda "Quina és la diferència entre signatura avançada i signatura reconeguda?".

Quina és la diferència entre signatura avançada i signatura reconeguda?

La signatura avançada és una signatura electrònica que ha estat generada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control i que, per tant, una altra persona no pot reproduir sense una manca de diligència per part d’ell. Serveix per a identificar al signant i fer prova de la integritat del document.

La signatura reconeguda és una signatura electrònica avançada que compleix amb els següents requeriments:

 • Basar-se en un certificat reconegut, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei 59/2003, “certificats electrònics emesos per un prestador de serveis de certificació que compleixi els requisits establerts en aquesta Llei quant a la comprovació de la identitat i la resta de circumstàncies dels sol·licitants, i a la fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que presten”.
 • Generar-se mitjançant un dispositiu segur. Això es refereix a les targetes criptogràfiques i altres eines similars, que tenen la virtut que les claus i certificats no poden ser extretes del suport físic, sinó que la signatura es produeix dintre del mateix, limitant-se enormement el risc de pèrdua de la clau o suplantació de la identitat.

La signatura electrònica reconeguda és la única que té un valor equivalent al de la signatura en paper, és a dir, es presumeix la seva autenticitat mentre la part que la discuteixi no demostri el contrari (inversió de la càrrega de la prova).

Com es comprova la validesa d'una signatura digital?

Els navegadors i molts programaris de tractament de documents realitzen aquest procediment de manera automàtica. Un procés informàtic compara la signatura rebuda amb el resum criptogràfic del missatge i, només si coincideixen totalment, s’accepta la signatura com a vàlida. El receptor del missatge és qui decideix si confiar amb l'Autoritat de Certificació emissora del certificat amb el qual s'ha signat el missatge. Aquestes Autoritats de Certificació són les que solucionen l'únic punt feble que tenen els sistemes basats en criptografia de clau pública: garantir que el certificat ha estat lliurat a la persona que consta com a signatària del document. 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

En quin lloc de l'ordinador puc trobar els certificats instal·lats?

Per saber si ja teniu algun certificat instal·lat a l’ordinador, ho podeu buscar al navegador web:

En cas que el navegador sigui Internet Explorer haureu d'accedir a:

 • Eines - Opcions d'Internet - A la pestanya Contingut - Premeu el botó Certificats. Si el certificat està correctament instal·lat haurà d'aparèixer a la pestanya Personal d'aquesta finestra.

En cas que el navegador sigui Mozilla Firefox haureu d'accedir a:

 • Eines - Opcions - Avançat - A la pestanya Xifratge - Premeu el botó Visualitza els certificats. Si el certificat està correctament instal·lat haurà d'aparèixer a la pestanya Els vostres certificats d'aquesta finestra.
Què cal fer si no podeu accedir amb certificat?

Comproveu que el navegador web disposi del vostre certificat. Consulteu la pregunta de l'ajuda "En quin lloc de l'ordinador puc trobar els certificats digitals instal·lats?".

Si no trobeu el certificat al navegador:

 • Si utilitzeu una targeta amb xip o un clauer USB, assegureu-vos que està correctament connectada i disposeu del programari indicat per l'Autoritat de Certificació i el proveïdor dels elements de maquinari d'interpretació de la targeta amb xip o el clauer USB.
 • Assegureu-vos d’haver seguit correctament les instruccions per a la seva utilització proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 • Si continueu sense veure’l, contacteu amb el servei tècnic de l’emissor del certificat.

Si trobeu el certificat al navegador:

 • Comproveu que el certificat no hagi caducat o estigui revocat.
 • Comproveu que el certificat no mostri cap error de comprovació.
 • Comproveu que sigui un dels certificats admesos al web.
 • Si navegueu amb Firefox, si teniu més d’un certificat, marqueu l’opció: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Selecciona’n un automàticament.    
 • Tanqueu i reinicieu el navegador.
 • Reinicieu el vostre ordinador i torneu a provar-ho.

Si continueu veient-lo, però sense poder utilitzar-lo, contacteu amb el servei tècnic de l'emissor del certificat.

En el cas que el vostre certificat sigui un idCAT, podeu trobar més informació i contactar amb el seu servi tècnic a través de les següents dades:

http://www.idcat.cat

902 901 080

info@catcert.net

En cas que el vostre certificat sigui el DNI electrònic, podeu trobar més informació i contactar amb el seu servei tècnic a través de les següents dades:

http://www.dnielectronico.es

900 364 463

sac@dnielectronico.es

GLOSSARI

Administració electrònica

Es refereix a qualsevol mecanisme que transforma les oficines tradicionals mitjançant l’ús de noves tecnologies, i converteix els processos suportats per paper en processos suportats per mitjans electrònics amb validesa jurídica i amb l’objectiu final de crear una oficina sense papers. Aquesta nova forma d’Administració permet millorar la productivitat i simplificar els diferents processos del dia a dia que es donen a les diferents organitzacions públiques. 

Al mateix temps l’administració electrònica pretén apropar a la ciutadania l’Administració Pública mitjançant canals telemàtics, evitant així desplaçaments i oferint serveis les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Actuació administrativa automatitzada

L'actuació administrativa automatitzada consisteix en la producció d'actes administratius (de tràmit o resolutoris) mitjançant un sistema d'informació adequadament programat sense necessitat d'intervenció d'una persona física.

Autenticació 

Acreditació per mitjans electrònics de la identitat d'una persona o entitat, del contingut de la voluntat expressada en les seves operacions, transaccions i documents, i de la integritat i autoria d'aquests últims.

Autenticitat

Propietat o característica consistent en el fet que una entitat és qui diu que és o es garanteix la font de la qual prové la informació.

Autoritat de certificació 

És una persona física o jurídica que, complint amb els requisits que determina la legislació establerta sobre signatura electrònica, està capacitada per a l'emissió i a la gestió (renovació, suspensió i revocació) de certificats electrònics amb les màximes condicions de seguretat i de qualitat. Són funcions bàsiques de les autoritats de certificació:

 1. Verificar la identitat dels sol·licitants de certificats.
 2. Publicar les llistes de revocació de certificats. Les especificacions es descriuen a la norma ISO/IEC 9594-8.

La legislació espanyola estableix que les Autoritats de certificació compleixen amb la funció de “tercera part de confiança” ja que garanteixen als usuaris de la seva infraestructura que els subjectes que es relacionen a través de mitjans telemàtics són qui diuen ser sense possibilitat d’error.

Carpeta ciutadana 

És l'espai de la seu electrònica en el qual el ciutadà pot accedir a la informació sobre els expedients tramitats electrònicament i altres dades que consten d'ell a la Diputació de Lleida.

Certificat digital 

És un document signat electrònicament per una Autoritat de certificació que garanteix les dades que conté: identitat del titular del certificat, número d’identificació fiscal, Autoritat de certificació emissora, capacitat per realitzar un determinat acte, entre d’altres. Aquestes dades permeten donar a conèixer al signant de forma inequívoca en el món telemàtic.

Confidencialitat

Propietat o característica consistent en el fet que la informació no és posada a disposició ni revelada a individus, entitats o processos no autoritzats o que no necessitin conèixer-la.

Còpies electròniques autèntiques

Imatges electròniques dels documents aportats pels ciutadans i/o administracions públiques, amb la seva mateixa validesa i eficàcia, a través de processos de digitalització segura, realitzats per la Diputació de Lleida o una entitat que actuï com a tercera part de confiança reconeguda per la Diputació de Lleida, que en garanteixen l'autenticitat, la integritat i la conservació del document imatge. 

Digitalització segura

És el procés tecnològic que permet convertir un document en suport paper o en un altre suport no electrònic en un o diversos fitxers electrònics que contenen la imatge codificada, fidel i íntegra del document i per garantir aquesta integritat inclou una signatura electrònica ja sigui automatitzada amb segell de òrgan o assistida amb certificat digital de funcionari habilitat pertanyent a la Diputació de Lleida.

Disponibilitat 

Propietat o característica consistent en el fet que les entitats o processos autoritzats tenen accés a la informació quan és requerit.

Document electrònic 

És el document redactat en suport electrònic i que conté dades signades electrònicament. Els documents electrònics seran el suport de documents públics, de documents expedits i de documents privats. 

Document d'Identitat Nacional electrònic

Segons l'article 15 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica "és el document nacional d'identitat que acredita electrònicament la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents".

Entitat de registre 

És l'entitat encarregada d'identificar, de registrar i de lliurar certificats digitals als usuaris i a altres entitats, com a delegació d’una Autoritat de certificació o una altra entitat de registre superior. El certificats digitals són emesos per l’Autoritat de certificació a la qual pertanyi l’entitat de registre.

Esquema Nacional d'Interoperabilitat

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat pretén la creació de les condicions necessàries per garantir l'adequat nivell d'interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels sistemes i aplicacions utilitzats per les administracions públiques, que permeti l'exercici de drets i el compliment de deures a través de l'accés electrònic als serveis públics, alhora que redunda en benefici de l'eficàcia i l'eficiència.

Esquema Nacional de Seguretat

L'Esquema Nacional de Seguretat té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en l'àmbit de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i està constituït pels principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació.

Expedient electrònic 

És el conjunt de documents en suport informàtic, disposats per ordre, que informen sobre l'evolució d'una sol·licitud o procés i que garanteix que la informació que inclou no pugui ser alterada o eliminada. 
La inalterabilitat i la integritat dels documents electrònics de l'expedient digital és garantida mitjançant la signatura digital de l’entitat responsable de l’expedient. 

Factura electrònica

La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s'utilitza el paper com a suport per a demostrar la seva autenticitat sinó un fitxer informàtic que recull la informació relativa a una transacció comercial i les seves obligacions de pagament i de liquidació d'impostos i compleix altres requisits que depenen de la legislació del país en què s'utilitza.

És un document electrònic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que ha estat signat digitalment la qual cosa és el resultat d'aplicar un conjunt d'algoritmes matemàtics, que permets oferir certes garanties de seguretat sobre el document objecte de signatura, acreditant qui és el seu autor (autenticació) i assegurant que no ha existit cap manipulació posterior de les dades (integritat).

Integritat 

Propietat o característica consistent en el fet que la informació no ha estat modificada de forma no autoritzada. 

Interoperabilitat

Capacitat dels sistemes d'informació i, per tant, dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre aquests. La interoperabilitat s'entén tant entre diferents administracions públiques com dins d'una mateixa administració pública amb l'objectiu de reduir la càrrega administrativa al ciutadà per a relacionar-se amb l'Administració ja que permet no fer aportar documentació que ja obra en poder de l'Administració.

Justificant electrònic de tramitació

El justificant electrònic de tramitació consisteix en una còpia autentificada de l’escrit, sol·licitud o comunicació realitzada a través de la Seu electrònica de la Diputació de Lleida que inclou la data i l'hora del moment en que es va presentar el document original, el número d'entrada del registre electrònic i la resta de dades relacionades amb la tramitació. Aquest justificant és emès pel Registre electrònic de la Diputació de Lleida.

Notificació electrònica 

Notificació practicada per vies telemàtiques amb validesa jurídica, de la mateixa manera que la carta certificada ho ha permes fins ara a través de mitjans presencials.

Les eines de notificació electrònica garanteixen el lliurament, el rebuig o la no comunicació amb el ciutadà, generant evidències d'aquests actes i segons els terminis de notificació que estableix la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Política de seguretat

Conjunt de directrius plasmades en un document escrit, que regeixen la forma en què una organització gestiona i protegeix la informació i els serveis que considera crítics.

Procediment administratiu

Procés formal regulat jurídicament per a la presa de decisions per part de les administracions públiques per garantir la legalitat, eficàcia, eficiència, qualitat, drets i interessos presents, que acaba amb una resolució en la qual es recull un acte administratiu.

Registre electrònic 

Registre de la documentació que rep i envia la Diputació de Lleida a través de mitjans telemàtics, per tal de guardar constància de l'entrega o l'enviament, per a futures consultes i/o justificacions. 

Resum criptogràfic o funció “hash”

És la funció per la qual es garanteix la integritat d’un document electrònic, és a dir, que un document electrònic no ha estat modificat o manipulat, sense que en quedi constància. La normativa ISO-10118-3:2004 estableix les especificacions de les funcions de hash o resum criptogràfic les quals compleixen amb aquestes tres característiques:

 • Partint del resum/hash és impossible recuperar el document original.
 • Qualsevol canvi en el document original ens donarà un resum/hash diferent.
 • Dos documents originals diferents tindran resums/hashs diferents.

Revocació de certificats 

La revocació d'un certificat implica l'extinció de la seva vigència i la pèrdua de la seva validesa. La revocació pot ser sol·licitada pel signatari, la persona física o jurídica representada per aquest o per una Entitat de registre en casos com la pèrdua del suport físic del certificat o qualsevol indici d’ús fraudulent. 

Segell de temps 

El segell de temps associa un document, mitjançant una font fiable, amb la data i l'hora en què es va generar. Per tant,acredita, a nivell tècnic i jurídic, el contingut d’un document electrònic en un cert moment del temps. L’acreditació efectuada mitjançant un segell de temps sempre es realitzada per un tercer de confiança.

Seu Electrònica 

Adreça electrònica que seria l'equivalent a la xarxa d’oficines físiques de la Diputació de Lleida, però a la xarxa Internet. Veure “Què és la Seu electrònica”en aquest apartat d'ajuda. 

Signatura Electrònica 

Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, “conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb altres o associades amb altres, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació del signant”.

Existeixen els següents tipus de signatura electrònica:

 • Signatura electrònica avançada: signatura electrònica que permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única i a les dades a què es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control exclusiu.
 • Signatura electrònica reconeguda: signatura electrònica basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Aquesta signatura tindrà respecte a les dades consignades electrònicament el mateix valor que la signatura manuscrita respecte les dades consignades en paper.

Podeu consultar més informació als apartats de l'Ajuda "Què és la signatura electrònica?" i Quina és la diferència entre signatura avançada i signatura reconeguda?"

Tràmit electrònic 

Acció que es realitza mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tant per part de l'usuari o la usuària en qualitat de persona física o jurídica en relació amb el seu expedient administratiu sense presència física, com per part de l'empleat/ada públic/a en relació amb les accions internes dins l'organització necessàries per donar resposta a un expedient administratiu. 

Traçabilitat 

Propietat o característica consistent en el fet que les accions d'una entitat poden ser imputades exclusivament a aquesta entitat i es poden identificar i reconstruir adequadament les accions que s'han fet sobre la informació. 

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers