Imprimir còpia autèntica

Mitjançant el següent enllaç podeu accedir al validador de documents amb Codi Segur de Verificació.

https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/public/validarDoc

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica