Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
27 anuncis
Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjanyant concurs-oposició, 1 playa d'enginyer técnic d'obres públiques, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida.
30/05/2018 10:01 - Registre de publicació

Bases i Convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, una plaça d'enginyer técnic d'obres públiques, de l'escala d'administració especial, subescala técnica grau mitja, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatoria 18/01)

Termini d'exposició: 19 de juliol de 2018

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/04)
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament signatura Actes prèvies a l'ocupació i si s'escau les Actes de preu just i d'ocupació per mutu acord.
12/11/2018 09:33 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l'ocupació. Projecte: Condicionament, eixamplament, millora i rehabilitació del ferm de la carretera LV-2143, de la L-214 a Gramuntell. PK. 0+000 a 1'1 +975. Tram: Gramuntell. Clau: VO-PA-18-011

Termini d'exposició: 29 de novembre de 2018

Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament signatura Actes prèvies a l'ocupació i si s'escau les Actes de preu just i d'ocupació per mutu acord.
06/11/2018 08:31 - Registre de publicació

Anunci aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament signatura Actes prèvies a l'ocupació i si s'escau les Actes de preu just i d'ocupació per mutu acord del Projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamòs. PK. 2+840 al 5+065. Tram: Vilamòs. Clau: VO-PA-16-036.

Termini d'exposició: 19 de novembre de 2018

Edicte d'informació pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 8 i suplements de crèdit núm. 6 de la Diputació de Lleida
29/10/2018 08:31 - Registre de publicació

Publicació l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 8 i suplements de crèdit núm. 6 de la Diputació de Lleida

Termini d'exposició: 20 de novembre de 2018

Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 2 places de capatas, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida
30/05/2018 10:08 - Registre de publicació

Bases i Convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, dues places de capatas, de I'escala d'administració especial, subescala técnica auxiliar, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatoria 18/02)

Termini d'exposició: 19 de juliol de 2018

Convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatòria 18/05)
18/10/2018 08:30 - Registre de publicació

Per acord de data 1 d' octubre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 7 de novembre de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (SR 1-2018)
17/10/2018 14:51 - Registre de publicació

El Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, en sessió de data 4 de juliol de 2018 aprovà la convocatòria per a proveir, de forma interina, una plaça d’Auxiliar de Recaptació amb destinació a l’Oficina de Vielha de l’OAGRTL amb subjecció a les Bases que s'adjunten.

Termini d'exposició: 4/10/2018

Bases específiques i convocatòria pel procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça de professor, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/03)
Anunci en relació a la suspensió de les bases específiques i les convocatòries per a la provisió de diversos llocs de treball
12/09/2018 12:57 - Registre de publicació

Anunci de la suspensió de l'execució de les bases específiques i les seves respectives convocatòries, per a la provisió de llocs de treball, mitjançant concurs general, del grup A, subgrup A 1 i del grup C, subgrup C1 de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, en base a l'article 117.2 apartat a) de la Llei 39/2015 de 1·1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, fins que es resolguin els recursos de reposició presentats.

Termini d'exposició: Fins la resolució dels recursos de reposició presentats

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica