Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica

Normativa general de l'Administració electrònica

14 publicacions
Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracións Públiques
02/10/2017 14:21 - Registre de publicació

Aquesta llei té per objecte regular el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, obligant a alguns dels ciutadans (empreses, professionals amb col·legiació obligatòria, ...) a la relació telemàtica amb les Administracions Públiques i obligant a l'expedient i document electrònic com a suport d'aquest procediment administratiu.

Normativa general de l'Administració electrònica
LLei 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic
02/10/2017 10:00 - Registre de publicació

Aquesta llei estableix i regula les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis dels sistema de responsabilitat d'aquestes i de potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i el seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 25/2013, 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic
21/05/2014 17:23 - Registre de publicació

Estableix la obligatorietat, terminis i excepcions per a la facturació electrònica per part dels proveïdors de l’Administració Pública, així com el registre comptable de factures del sector públic tot regulant el procediment per a la tramitació de factures electròniques per part de les Administracions Públiques i les actuacions de seguiment per part dels òrgans competents.

Normativa general de l'Administració electrònica
Reial Decret 4/2010, 8 gener, Esquema Nacional d’Interoperabilitat
21/05/2014 19:38 - Registre de publicació

Estableix els criteris comuns de gestió de la informació que permetin compartir solucions i informació entre Administracions Públiques.

Normativa general de l'Administració electrònica
Reial Decret 3/2010, 8 gener, Esquema Nacional de Seguretat
21/05/2014 19:37 - Registre de publicació

Estableix els criteris i nivells de seguretat necessaris per als processos de tractament de la informació que preveu el propi decret.

Normativa general de l'Administració electrònica
Reial Decret 1720/2007, 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999
21/05/2014 19:36 - Registre de publicació

Concreta el desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, incloent com s’han d’executar els procediments establerts per aquesta llei i les mesures de seguretat que cal implementar durant la recollida i ús de dades personals.

Normativa general de l'Administració electrònica
Reial Decret 1671/2009, 6 de novembre, Desenvolupament parcial de la Llei 11/2007
21/05/2014 17:42 - Registre de publicació

Concreta el desenvolupament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: • Procura la més plena realització dels drets reconeguts a la Llei 11/2007, facilitant-los en la mesura que ho permeti l’estat de la tècnica, i la garantia de que no resultin afectats altres bens constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades, els drets d’accés a la informació administrativa o la preservació d’interessos de tercers. • Estableix un marc el més flexible possible en la implantació dels mitjans de comunicació, tenint cura dels nivells de seguretat i protecció de drets i interessos previstos tant en la pròpia llei, com en la legislació administrativa general.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 59/2003, 19 desembre, de la signatura electrònica
21/05/2014 17:38 - Registre de publicació

Estableix la definició de signatura electrònica i els seus usos, així com els elements necessaris per al seu ús i el valor jurídic de les signatures electròniques.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació
21/05/2014 17:37 - Registre de publicació

Model d’Administració pública basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions intra-administratives i inter-administratives, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya
21/05/2014 17:35 - Registre de publicació

Correspon al model català d’administració electrònica establint la regulació sobre l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, la Interoperabilitat del sector públic de Catalunya i catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica