Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Normativa

Normativa

Imprimir copia auténtica

Normativa general de la Administración electrónica

14 publicaciones
Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
21/05/2014 17:33 - Registro de publicación

Adapta l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i completar-ne les disposicions. Garanteix els drets digitals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l’article 18.4 de la Constitució.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracións Públiques
02/10/2017 14:21 - Registro de publicación

Aquesta llei té per objecte regular el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, obligant a alguns dels ciutadans (empreses, professionals amb col·legiació obligatòria, ...) a la relació telemàtica amb les Administracions Públiques i obligant a l'expedient i document electrònic com a suport d'aquest procediment administratiu.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
LLei 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic
02/10/2017 10:00 - Registro de publicación

Aquesta llei estableix i regula les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis dels sistema de responsabilitat d'aquestes i de potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i el seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Llei 25/2013, 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic
21/05/2014 17:23 - Registro de publicación

Estableix la obligatorietat, terminis i excepcions per a la facturació electrònica per part dels proveïdors de l’Administració Pública, així com el registre comptable de factures del sector públic tot regulant el procediment per a la tramitació de factures electròniques per part de les Administracions Públiques i les actuacions de seguiment per part dels òrgans competents.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 4/2010, 8 gener, Esquema Nacional d’Interoperabilitat
21/05/2014 19:38 - Registro de publicación

Estableix els criteris comuns de gestió de la informació que permetin compartir solucions i informació entre Administracions Públiques.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 3/2010, 8 gener, Esquema Nacional de Seguretat
21/05/2014 19:37 - Registro de publicación

Estableix els criteris i nivells de seguretat necessaris per als processos de tractament de la informació que preveu el propi decret.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 1720/2007, 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999
21/05/2014 19:36 - Registro de publicación

Concreta el desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, incloent com s’han d’executar els procediments establerts per aquesta llei i les mesures de seguretat que cal implementar durant la recollida i ús de dades personals.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 1671/2009, 6 de novembre, Desenvolupament parcial de la Llei 11/2007
21/05/2014 17:42 - Registro de publicación

Concreta el desenvolupament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: • Procura la més plena realització dels drets reconeguts a la Llei 11/2007, facilitant-los en la mesura que ho permeti l’estat de la tècnica, i la garantia de que no resultin afectats altres bens constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades, els drets d’accés a la informació administrativa o la preservació d’interessos de tercers. • Estableix un marc el més flexible possible en la implantació dels mitjans de comunicació, tenint cura dels nivells de seguretat i protecció de drets i interessos previstos tant en la pròpia llei, com en la legislació administrativa general.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Llei 59/2003, 19 desembre, de la signatura electrònica
21/05/2014 17:38 - Registro de publicación

Estableix la definició de signatura electrònica i els seus usos, així com els elements necessaris per al seu ús i el valor jurídic de les signatures electròniques.

Normativa de Administración electrónica / Normativa general de la Administración electrónica
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació
21/05/2014 17:37 - Registro de publicación

Model d’Administració pública basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions intra-administratives i inter-administratives, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación

Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros