Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica

Normativa de la Diputació de Lleida

11 publicacions
Altres
Anunci de l'aprovació definitiva de les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms
18/11/2020 09:25 - Registre de publicació

Anunci Aprovació definitiva de les Bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms

Altres
Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida
09/11/2020 10:04 - Registre de publicació

Anunci Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Altres
Aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius
09/11/2020 09:54 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Altres
Aprovació definitiva del Reglament del Comitè deSeguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms
09/11/2020 09:49 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament del Comitè de Seguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms.

Altres
REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
17/09/2020 10:51 - Registre de publicació

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. Les previsions d’aquestes normes reglamentàries podran desenvolupar-se mitjançant disposicions específiques aprovades pel Ple de la Diputació i instruccions dictades per la Presidència.

Altres
Reglament orgànic dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida
29/10/2018 15:09 - Registre de publicació

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.

Altres
Edicte d’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes
10/07/2018 11:14 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació en sessió ordinària, celebrada el 21 de juny de 2018, va aprovar per unanimitat dels assistents el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, que es fa públic per tal de donar compliment a les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions
Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de LLeida
21/05/2014 17:40 - Registre de publicació

Aquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts que figuren nominativament al pressupost de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d’actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu,social, econòmic o humanitari, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública.

Normativa de la Diputació de Lleida
Bases d'Execució del Pressupost General del 2016 de la Diputació de Lleida
02/06/2015 09:58 - Registre de publicació

Tenen per objecte l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la Diputació de Lleida, per a l'exercici 2016

Altres
Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)
29/06/2015 13:44 - Registre de publicació

La Diputació de Lleida, amb la col·laboració de l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Infraestructures.cat, ha posat a punt un “Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)”, document que agrupa i sistematitza el conjunt de prescripcions tècniques que han d’acomplir gairebé la totalitat dels materials i partides d’obra que s’integren en les obres públiques a executar pels municipis. El PPTG-DLL es una eina d’ajuda directa per l’elaboració dels projectes constructius, i en concret per a la redacció del document núm. 3 “Plec de prescripcions tècniques particulars” a preparar pels tècnics municipals en tot tipus d’actuacions d’obra civil: projectes d’urbanització, camins i carreteres municipals, pavimentacions de carrers, murs de contenció, estabilització de vessants, etc. La Diputació de Lleida mantindrà actualitzat el document amb versions successives per assegurar la vigència de la normativa tècnica i els procediments constructius que en ell es contenen. Es pot sol·licitar la versió editable d’aquest mateix PPTG-DLL, adreçant-se al Servei de Vies i Obres.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica