Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica
35 publicacions
Altres
Reglament orgànic dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida
29/10/2018 15:09 - Registre de publicació

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret 4625/2018, de 29 d'octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents.
29/10/2018 15:03 - Registre de publicació

Aprovar la política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens dependents, aplicable a les relacions entre la Diputació de Lleida i els seus ens dependents, i els ciutadans i la resta d'administracions públiques, d'acord amb el que consta en el document annex a la present resolució.

Altres
Edicte d’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes
10/07/2018 11:14 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació en sessió ordinària, celebrada el 21 de juny de 2018, va aprovar per unanimitat dels assistents el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, que es fa públic per tal de donar compliment a les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Actualizació Ordenança Administració Electrònica de la Diputació de Lleida i els seus Ens
20/03/2018 11:15 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació definitiva Actualització de l'Ordenança de l'Administració Electrònica de la Diputació de Lleida i els seus Ens.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracións Públiques
02/10/2017 14:21 - Registre de publicació

Aquesta llei té per objecte regular el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, obligant a alguns dels ciutadans (empreses, professionals amb col·legiació obligatòria, ...) a la relació telemàtica amb les Administracions Públiques i obligant a l'expedient i document electrònic com a suport d'aquest procediment administratiu.

Normativa general de l'Administració electrònica
LLei 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic
02/10/2017 10:00 - Registre de publicació

Aquesta llei estableix i regula les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis dels sistema de responsabilitat d'aquestes i de potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i el seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
28/02/2017 12:57 - Registre de publicació

Aquest reglament té per objecte donar compliment a les obligacions que imposa la Llei 25/2013 en matèria de recepció de factures electròniques, i establir el marc jurídic i els requeriments de procediment amb que es gestionaran les factures en qualsevol suport en l'àmbit de la Diputació de Lleida i els seus OO.AA. Entrada en vigor: 1 de gener de 2017

Subvencions
Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de LLeida
21/05/2014 17:40 - Registre de publicació

Aquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts que figuren nominativament al pressupost de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d’actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu,social, econòmic o humanitari, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública.

Normativa de la Diputació de Lleida
Bases d'Execució del Pressupost General del 2016 de la Diputació de Lleida
02/06/2015 09:58 - Registre de publicació

Tenen per objecte l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la Diputació de Lleida, per a l'exercici 2016

Altres
Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)
29/06/2015 13:44 - Registre de publicació

La Diputació de Lleida, amb la col·laboració de l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Infraestructures.cat, ha posat a punt un “Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)”, document que agrupa i sistematitza el conjunt de prescripcions tècniques que han d’acomplir gairebé la totalitat dels materials i partides d’obra que s’integren en les obres públiques a executar pels municipis. El PPTG-DLL es una eina d’ajuda directa per l’elaboració dels projectes constructius, i en concret per a la redacció del document núm. 3 “Plec de prescripcions tècniques particulars” a preparar pels tècnics municipals en tot tipus d’actuacions d’obra civil: projectes d’urbanització, camins i carreteres municipals, pavimentacions de carrers, murs de contenció, estabilització de vessants, etc. La Diputació de Lleida mantindrà actualitzat el document amb versions successives per assegurar la vigència de la normativa tècnica i els procediments constructius que en ell es contenen. Es pot sol·licitar la versió editable d’aquest mateix PPTG-DLL, adreçant-se al Servei de Vies i Obres.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica