Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
181 anuncios
Anunci exàmen i mesures preventives del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus Organismes (n. de convocatòria 20/02)
15/03/2021 17:49 - Registro de publicación

Anunci exàmen i mesures preventives del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus Organismes (n. de convocatòria 20/02)

Plazo de exposición: 20 de març de 2021

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´oficial recaptació (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents (núm. de convocatòria 20/04)
10/03/2021 13:16 - Registro de publicación

Per decret núm. 548, de 9 de març de 2021, s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la creació d’una Borsa de treball d’oficial de recaptació (C1) per a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de tributs Locals (borsa núm. 20/04) i es convoca la realització de la prova selectiva

Plazo de exposición: 10 d'abril de 2021

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents (núm. de convocatòria 20/02)
10/03/2021 13:11 - Registro de publicación

Per Decret núm. 547 de 9 de març de 2021, s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la creació d’una Borsa de treball d’auxiliar administratiu/va (C2) (Borsa núm. 20/02), i es convoca la realització de la prova selectiva

Plazo de exposición: 10 d'abril de 2021

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de Viceinterventor/a de la Diputació de Lleida
10/03/2021 00:30 - Registro de publicación

Decret núm. 507, de 8 de març de 2021, s’aproven les bases i la convocatòria per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de Viceinterventor/a de la Diputació de Lleida

Plazo de exposición: 17 de març de 2021

Anunci resultats final del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (borsa núm 20/03)
10/03/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats final del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (borsa núm 20/03)

Plazo de exposición: 10 d'abril de 2021

Anunci de ratificació dels Estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
09/03/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci de ratificació dels Estatuts aprovats inicialment pel Ple del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal en data 11 de desembre de 2018, i definitivament per Acord GOV/20/2020, d’11 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8063, de 13 de febrer de 2020, als efectes de poder ser examinat l'expedient i, si escau, formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l'article 313, en relació amb el 160, del ROAS. Aquest acord 'entendrà aprovat definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions, sense necessitat d'ulterior acord.

Plazo de exposición: 22 d'abril de 2021

Anunci substitució membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d´oficial de recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04)
04/03/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci substitució membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d´oficial de recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04)

Plazo de exposición: 4 d'abril de 2021

Exposició pública del Projecte constructiu. Condicionament. Eixample, millora i pavimentació asfàltica. Carretera LV-2012, de Les Borges Blanques a la N-240. PK 13+610 al PK 17+435. Tram: Espluga Calba – Fulleda. Clau: VO-PA-20-022
02/03/2021 00:31 - Registro de publicación

Exposició pública del Projecte constructiu. Condicionament. Eixample, millora i pavimentació asfàltica. Carretera LV-2012, de Les Borges Blanques a la N-240. PK 13+610 al PK 17+435. Tram: Espluga Calba – Fulleda. Clau: VO-PA-20-022 , amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Plazo de exposición: 15 d'abril de 2021

Exposició pública del Projecte modificat núm. 1. Seguretat vial. Millora local. Millora de corba entre PK 6+320 al PK 7+050. Jaciment de “Els Estinclells”. Carretera local LV- 2021 de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Tram: Verdú. Clau VO-ML-21-001
02/03/2021 00:31 - Registro de publicación

Exposició pública del Projecte modificat núm. 1. Seguretat vial. Millora local. Millora de corba entre PK 6+320 al PK 7+050. Jaciment de “Els Estinclells”. Carretera local LV- 2021 de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Tram: Verdú. Clau VO-ML-21-001, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Plazo de exposición: 15 d'abril de 2021

Aprovació de la modificació núm. 2/2020 de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
01/03/2021 00:30 - Registro de publicación

El Ple de la Corporació número 10/2020, en sessió de caràcter ordinari de 17 de desembre de 2020, va aprovar la modificació núm. 2/2020 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Plazo de exposición: 1 d'abril de 2021

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica