Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
145 anuncis
Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)
23/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)

Termini d'exposició: ´15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)
23/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)

Termini d'exposició: ´15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)
23/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d'una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)

Termini d'exposició: 15 de juliol de 2020

Exposició pública de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, exercici 2020
23/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 15 de juliol de 2020

Expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d'ingressos del Patronat de Promoció Econòmica
23/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d'ingressos del Patronat de Promoció Econòmica

Termini d'exposició: 15 de juliol de 2020

Exposició pública del “Projecte reduït. Rehabilitació del ferm bituminós a la carretera local LV-9223 de Benavent (LP-2211) a Vilanova de Segrià. PK 0+000 a PK 2+096. Tram: Benavent de Segrià a Vilanova de Segrià”, Clau: VO-PRF-20-009
22/06/2020 08:59 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial del “Projecte reduït. Rehabilitació del ferm bituminós a la carretera local LV-9223 de Benavent (LP-2211) a Vilanova de Segrià. PK 0+000 a PK 2+096. Tram: Benavent de Segrià a Vilanova de Segrià”, Clau: VO-PRF-20-009.

Termini d'exposició: 31 de juliol de 2020

Decret núm. 180 de 09.06.20 Sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis del Patronat de Turisme
16/06/2020 15:19 - Registre de publicació

Decret que fixa els nous terminis de justificació i presentació de sol·licituds de subvencions atès l’aixecament de la suspensió pel RD 537/2020

Termini d'exposició: 19 d'agost de 2020

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats per la instal·lació d'un mur de contenci al marge dret de la carretera L-234 de la C-14 a Passanant. Tram: Ciutadilla.
16/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats per la instal·lació d'un mur de contenció al marge dret de la carretera L-234 de la C-14 a Passanant. Tram: Ciutadilla, a fi d’escoltar als afectats per l’expropiació, els quals podran presentar fins al moment de l’aixecament de l’acta prèvia al·legacions, davant d’aquesta Diputació de Lleida als sols efectes d’esmenar —si s’escau— tots els possibles errors u omissions en la relació dels béns i drets afectats per la urgent ocupació o dels seus titulars.

Termini d'exposició: 2 de juliol de 2020

Plantilla de personal de la Diputació de Lleida, 2020
16/06/2020 02:39 - Registre de publicació

En compliment d’allò que disposa l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 283.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, de 21 de febrer de 2020, aprovà la plantilla de tot el personal de la Diputació per a l’any 2020, amb inclusió de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”, Patronat de Promoció Econòmica i Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals

Termini d'exposició: Fins a l'aprovació de la plantilla de la Diputació de 2021

Edicte d'aprovació de la modificacio num. 1/2020 de llocs de treball de la Diputació de Lleida i organismes autònoms , 2020
16/06/2020 02:27 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació número 2/2020, en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2020, va aprovar la modificació núm. 1/2020 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Termini d'exposició: 17 de juliol de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica