Registre de publicació a la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)

  • Aquest element es va publicar amb data 29/06/2015 13:44 GMT(+2:00) a causa de: Publicació
  • Es va comprovar la disponibilidad d'aquest element en 47 ocasiones.
  • Aquest element es va despublicar amb data 30/06/2015 12:59 GMT(+2:00) a causa de: Correcció
  • Aquest element es va publicar amb data 08/07/2015 14:05 GMT(+2:00) a causa de: Publicació
  • Es va comprovar la disponibilidad d'aquest element en 98175 ocasiones.

El registre de publicació a la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació amb la publicació i disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la Seu i permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts de la Seu, el temps que ha estat disponible i que, durant aquest temps, el contingut publicat no ha variat.

Un dels requeriments de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custòdia de les mateixes, i per a això cada evidència electrònica inclou dades de la immediatament anterior, i és signada digitalment amb un segell de temps, garantint així que qualsevol modificació fraudulenta pugui ser detectada respecte al contingut i moment de generació de la evidència. D’aquesta manera existeixen garanties que les evidències no poden ser manipulades i, per tant, poden ser presentades davant d'un tribunal com a proves fefaents i verídiques.

Aquesta eina, per tant, permet garantir els drets dels ciutadans, així com la integritat i la transparència dels continguts de la Seu electrònica.

El procediment seguit per a garantir l'autenticitat, integritat i disponibilitat del contingut de la Seu electrònica és el següent:

  1. Tot contingut publicat a la Seu és signat electrònicament amb un segell d'òrgan de la Diputació de Lleida o per la persona pertanyent a la Diputació de Lleida que realitza la publicació, garantint així la identitat de qui ho publica. La signatura es completa amb un segell de temps electrònic per a garantir fefaentment el moment de la signatura.
  2. De l'acció "Publicat" es guarda una evidència electrònica que conté el contingut publicat i un resum criptogràfic de l'evidència anterior per tal de poder detectar introduccions o eliminacions fraudulentes d'evidències. Aquesta evidència es signa electrònicament amb un segell de temps electrònic per tal de garantir fefaentment el dia i l'hora en què va registrar-se.
  3. Periòdicament i de forma automàtica es comprova per a cadascun dels continguts publicats a la Seu electrònica que estigui disponible i es correspongui íntegrament amb el contingut que es va publicar inicialment. D'aquesta acció, anomenada "Disponible", es guarda també una evidència electrònica signada amb un segell de temps electrònic.
Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica