Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica
42 publicacions
Altres
Anunci de l'aprovació definitiva de les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms
18/11/2020 09:25 - Registre de publicació

Anunci Aprovació definitiva de les Bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms

Altres
Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida
09/11/2020 10:04 - Registre de publicació

Anunci Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Altres
Aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius
09/11/2020 09:54 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Altres
Aprovació definitiva del Reglament del Comitè deSeguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms
09/11/2020 09:49 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament del Comitè de Seguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms.

Altres
REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
17/09/2020 10:51 - Registre de publicació

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. Les previsions d’aquestes normes reglamentàries podran desenvolupar-se mitjançant disposicions específiques aprovades pel Ple de la Diputació i instruccions dictades per la Presidència.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Política de Seguretat de la Informació de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
17/09/2020 10:44 - Registre de publicació

Té com a missió garantir els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat, i que es disposi de sistemes que permeten l’establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret núm. 577, de 13 de març de 2020, s’ha aprovat la Instrucció interna de regulació dels processos de digitalització dels documents en paper per part de les àrees de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
29/05/2020 12:47 - Registre de publicació

Estableix un conjunt d'instruccions en relació a la digitalització de documentació en suport paper, per part de les àrees que tramiten expedients electrònics de Diputació de Lleida i els seus organismes dependents. Així doncs, aquesta instrucció defineix els procediments a fi d'utilitzar de forma correcta l'eina informàtica que dona suport a la gestió electrònica d'expedients i realitza els processos de digitalització.

Altres
Reglament orgànic dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida
29/10/2018 15:09 - Registre de publicació

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret 4625/2018, de 29 d'octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents.
29/10/2018 15:03 - Registre de publicació

Aprovar la política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens dependents, aplicable a les relacions entre la Diputació de Lleida i els seus ens dependents, i els ciutadans i la resta d'administracions públiques, d'acord amb el que consta en el document annex a la present resolució.

Altres
Edicte d’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes
10/07/2018 11:14 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació en sessió ordinària, celebrada el 21 de juny de 2018, va aprovar per unanimitat dels assistents el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, que es fa públic per tal de donar compliment a les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica